POLITIKA PRIVATNOSTIUVOD

BOKART d.o.o., Dugo Selo, Staklarska ulica 4, OIB: 74318681817 kao pravna osoba koja obavlja djelatnost proizvodnje i dizajna stakla, obrađuje Vaše podatke radi postizanje vlastite poslovne svrhe.

Ovim dokumentom BOKART d.o.o. daje na uvid način obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti usklađena su sa Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu GDPR).

Stupanjem u ugovorni odnos sa BOKART d.o.o. povjeravate nam svoje osobne podatke.


OPĆE INFORMACIJE

I.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka:

BOKART d.o.o.

Staklarska ulica 4

10370 Dugo Selo

Telefon: 099 364-9090

Email: ivica@bokart.hr

Web stranica: www.bokart.hr

Sukladno Općoj Uredbi nismo u obvezi imenovanja Službenika za zaštitu podataka.


OBRADA PODATAKA

I.

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno zakonskim i ugovornim obvezama, obvezama javnog interesa te sukladno legitimnom interesu, odnosno temeljem pravnih okvira normiranih odredbom članak 6. Opće Uredbe.

Svi Vaši osobni podaci koji se prosljeđuju trećima a radi ispunjenja naših zakonskih i ugovornih obveza prosljeđuju se sukladno našem nalogu.

BOKART d.o.o. pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti kao što su slanje i distribucija naših proizvoda, isporuka paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, knjigovodstveni poslovi, održavanje hostinga web stranice.


Kategorije osobnih podataka:

a) KLIJENTI: Obrađujemo Vaše osnovne osobne podatke kao što su ime, prezime, adresa, OIB, e-mail adresa, broj telefona, IP adresa, a sve nastavno na ugovorni odnos ili posjećivanje naše web stranice i internet aplikacija.


b) RADNICI: Obrađujemo osobne podatke naših radnika sukladno Zakonu o radu, obvezujućim Pravilnicima i drugim zakonskim normama i Uredbama koje nalažu, zahtijevaju ili odobravaju upotrebu osobnih podataka radnika vezano na obavljanje posla ili u bliskoj vezi sa obvezom obavljanja posla.


VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

I.

Vaše osnovne osobne podatke brišemo po prestanku ugovornog odnosa, smrti, odnosno najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka.


Vaše osobne podatke iz posebne kategorije brišemo po prestanku ugovornog odnosa, smrti, odnosno najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka.


II.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo izvan granica Republike Hrvatske.


VAŠA PRAVA

    • Pravo na ispravak podataka koji su netočni, nepotpuni;

    • Pravo na pristup podacima;

    • Pravo na brisanje podataka koji su nepotrebni ili su izgubili svrhu obrade, osim onih za koje zakon nalaže čuvanje u propisanim rokovima;

    • Pravo na prijenos podataka koje obrađujemo u strukturiranom i jednostavnom obliku;

    • Pravo na ograničenje obrade podataka;

    • Pravo na prigovor i žalbu u slučaju da smatrate da se sa Vašim podacima postupa nezakonito.


Sva gore navedena prava možete ostvariti podnošenjem Zahtjeva na službenu e-mail adresu te na adresu sjedišta društva navedenu u poglavlju Opće informacije ove Politike privatnosti.


Na Vaš Zahtjev imamo obvezu odgovoriti u roku od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva.


III. VIDEO NADZOR

Voditelj obrade koristi sustav video nadzora sa svrhom zaštite imovine i radnika sukladno Zakonu o zaštiti na radu te Zakonu o provedbi Opće Uredbe. Pohrana video snimki je ograničena na 14 dana te se iste potom automatski brišu. Uvid u nadzorne snimke je ograničen na ovlaštene osobe te Voditelj obrade ima propisani Pravilnik o videonadzoru kao mjera transparentnosti primjene video nadzora.


Ova Politika privatnosti stupa na snagu 10.10.2023. godine.